Đất nông nghiệp là gì ?

Đất nông nghiệp là một tài nguyên vô cùng quan trọng đối với con người và đất nước. Không chỉ là nơi sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp thiết yếu, mà đất còn là nơi gắn kết với những giá trị văn hóa, tôn giáo và truyền thống của mỗi vùng miền.

I. Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là gì
Đất nông nghiệp là gì
 • Khái niệm đất nông nghiệp có thể hiểu là tổng thể các loại đất được xác định sử dụng làm tư liệu sản xuất, phục vụ cho hoạt động phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp từ trồng trọt tới chăn nuôi, nghiên cứu, thí nghiệm, bảo vệ môi trường sinh thái hay cung ứng các sản phẩm phục vụ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.
 • Đất nông nghiệp hay còn gọi là đất canh tác hoặc đất trồng trọt nhìn chung có thể hiểu là đất phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

II.  Phân loại các loại đất nông nghiệp

Phân loại các loại đất nông nghiệp

 • Theo quy định của Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì đất nông nghiệp được chia thành nhiều loại đất khác nhau bao gồm:
 • Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. …
 • Đất nông nghiệp dùng cho chăn nuôi. …
 • Đất trồng cây lâu năm. …
 • Đất rừng sản xuất. …
 • Đất rừng phòng hộ …
 • Đất rừng đặc dụng…
 • Đất nuôi trồng thủy sản làm muối…
 • Đất nông nghiệp khác…

III.  Đất nông nghiệp có được chuyển sang đất ở?

Đất nông nghiệp có được chuyển sang đất ở

 • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) phải được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).
 • Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân nhưng không phải “toàn quyền” quyết định mà phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (sẽ thẩm định sau khi nhận hồ sơ).
 • Như vậy, khi đáp ứng đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Kết Luận :

Trong tương lai, đất nông nghiệp sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người về thực phẩm và các sản phẩm từ nông nghiệp. Việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả là điều cần thiết để bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững của đất nước. Do đó, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật và công nghệ mới để quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả là cần thiết để đảm bảo tương lai của ngành nông nghiệp và xã hội.